Liittymäehdot

1 Soveltamisala

1.1 Huoneenvuokrasuhteeseen liittyvien tietoverkkopalveluehtojen soveltaminen

Näitä tietoverkkopalveluehtoja (jäljempänä: liittymä-ehdot) sovelletaan Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n (jäljempänä: Opintanner-verkko) asukkaalleen huoneistovuokrauksen yhteydessä toimittamiin tietoverkkopalveluihin (jäljempänä: palvelu). Palveluna on kiinteä Ethernet-verkkoliittymä.

1.2 Asukas

Asukkaalla tarkoitetaan näissä liittymäehdoissa henkilöä, joka asuu vuokrasuhteessa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:ltä vuokraamassaan vuokra-asunnossa.

1.3 Asukkaan oikeudet

Näihin liittymäehtoihin sovelletaan kaikilta osin ensisijaisesti AHVL:n (Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta 31.3.1995/481) määräyksiä. Kysymyksessä on huoneenvuokrasuhteeseen liittyvän palvelun tarjoaminen.

2 liittymäsopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 liittymäsopimuksen syntyminen

Liittymäsopimus (jäljempänä: sopimus) syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen.

2.2 Sopimuksen siirtäminen

Asukkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle.

2.3 Oikeus kieltäytyä sopimussuhteesta

Opintanner-verkolla on oikeus kieltäytyä tekemästä sopimusta, jos asukas on jonkin yrityksen liittymää hyväksi käyttäen tahallisesti aiheuttanut teknistä häiriötä yleiselle televerkolle tai muille käyttäjille.

3 Palvelun toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

3.1 Toimitusajankohta

Opintanner-verkko toimittaa palvelun aikaisintaan sovittuna aikana, tai jos toimitusajasta ei ole sovittu, viimeistään sopimuksen syntymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta tai kahden viikon kuluessa sopimuksen syntymisestä.

3.2 Asukkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asukkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen.

3.3 Palvelun tuottaminen

Opintanner-verkolla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Opintanner-verkolla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asukkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, asukkaan tulee ensisijaisesti omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Opintanner-verkko pyrkii ilmoittamaan asukkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Opintanner-verkolla on myös oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen. Opintanner-verkolla on oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asukkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

3.4 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot

Asukas sitoutuu noudattamaan Opintanner-verkon toimittamia verkon käyttösääntöjä (netiketti). Kaikki palvelut sisältävät pääsyn julkiseen internetiin.

3.5 Ethernet-liittymä

Palvelu koostuu Opintanner-verkon toimittamasta huoneisto- tai huonekohtaisesta Internet-yhteydestä. Opintanner-verkko vastaa liittymän toimivuudesta huoneistossa tai huoneessa olevaan ATK-pistorasiaan saakka. Ethernet-sovitin, ohjelmistot ja niiden asennus eivät kuulu palveluun vaan asukas vastaa niiden hankinnasta ja asennuksesta itse.

3.6 Asukkaan laitteet ja ohjelmistot

Päätelaitteet ja huoneiston sisäinen verkko eivät tavallisesti kuulu liittymään. Asukas vastaa niiden laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly sopimuksen mukaiseen palveluun. Asukas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Opintanner-verkon toimintaa tai verkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta. Asukas on velvollinen suojaamaan laitteensa ja ohjelmistonsa siten, että ulkopuolisten tunkeutuminen järjestelmiin ja ulkopuolinen käyttö estetään.

3.7 Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asukas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Opintanner-verkon tai kolmansien palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asukas vastaa siitä, että asukkaan toimittama tai asukkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa (ns. SPAM massalähetykset mukaan luettuna) taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asukkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Opintanner-verkon tai kolmannen palvelimille, Opintanner-verkolla on asukasta kuulematta oikeus estää tällaisen aineiston käyttö, sulkea asukkaan palvelu ja purkaa tämä sopimus päättymään heti. Opintanner-verkko ei vastaa palvelun kautta toimitetun aineiston tai tietojen saatavuudesta, laadusta taikka sisällöstä. Opintanner-verkko ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

3.8 Palvelun käyttö

3.8.1 Siirrettävän datan määrä

Opintanner-verkolla on oikeus rajoittaa palvelussa siirrettävän datan määrää.

3.8.2 Asukkaan oikeus liittää lähiverkko liittymään

Asukkaalla on oikeus käyttää liittymää myös lähiverkon välityksellä. Liittymään kuuluu vain yksi (1) tai kaksi (2) IP-osoitetta (julkinen) huoneistosta riippuen. Kohteesta riippuen, asukas voi anoa lisää IP-osoitteita. Jos sellaista ei ole saatavilla on lähiverkossa käytettävä NAT-tekniikkaa, joka mahdollistaa yhteyden käytön usealta koneelta samanaikaisesti. Lähiverkon kaikkien laitteiden tulee olla asukkaan omassa käytössä. (ks. kohta 3.8.3).

3.8.3 yhteyden edelleen jakaminen

Asukkaalla ei ole missään muodossa oikeutta jakaa yhteyttä edelleen. Yhteyttä saa käyttää samassa taloudessa asuva puoliso ja muut perheenjäsenet, ei kuitenkaan huonetoveri (erillinen vuokrasopimus).

4 Palvelun virhe, palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

4.1 Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun käyttämistä.

4.2 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

Opintanner-verkko ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa palvelun virheet työpäivisin (ma-pe) kello 8.00 -16.00 ja niin pian kuin mahdollista.

4.3 Tilapäiset keskeytykset

Opintanner-verkolla on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu, jos se on tarpeen toteutettavan rakennus- ja kunnossapitotyön onnistumisen vuoksi. Tällöin Opintanner-verkko toimii siten, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asukkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Opintanner-verkko tiedottaa asukkaalle pidemmistä keskeytyksestä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen.

5 Tunnistetiedot

5.1 Asukkaan tunnistetiedot

Opintanner-verkolla on asukasta kuulematta oikeus valita palveluun kuuluvat asukkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet ja muut sellaiset tunnisteet (jäljempänä Tunnistetiedot). Ne säilyvät Opintanner-verkon omistuksessa eikä asukkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä.

5.2 Tunnistetietojen muuttaminen asukkaan pyynnöstä

Tunnistetiedot voidaan muuttaa asukkaan pyynnöstä maksua vastaan. Opintanner-verkolla on oikeus päättää muutoksen hinta ja pidättäytyä muutoksista.

5.3 Opintanner-verkon oikeus muuttaa tunnistetietoja

Opintanner-verkolla on oikeus muuttaa tunnistetietoja, jos viranomaisten määräykset tai verkon rakenteelliset tahi palvelulliset taikka muut tekniset syyt sitä vaativat. Opintanner-verkko ilmoittaa muutoksesta asukkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

5.4 Tunnistetietojen antaminen kolmannen käyttöön

Asukkaalla ei ole oikeutta antaa palveluun liittyviä tunnistetietoja kolmannen käyttöön.

6 Asukastiedot ja niiden käyttö

6.1 Tietojen antaminen

Asukkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa Opintanner-verkolle sen vaatimat palvelua varten tarvittavat tiedot (Asukastiedot) sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asukkaan on ilmoitettava viipymättä Opintanner-verkolle asukastietojensa muutoksista.

6.2 Tietokanta

Opintanner-verkolla on oikeus tehdä tietokanta asukkaiden tunnistamisen kannalta tarpeellisista asukas- ja tunnistetiedoista.

6.4 Asukas- ja tunnistetietojen luovutus

Opintanner-verkolla on oikeus luovuttaa Asukas- ja Tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

7 kustannusten ja vahinkojen korvaaminen, hinnanalennus

7.1 Opintanner-verkon vahingonkorvausvelvollisuus

Opintanner-verkko on velvollinen maksamaan asukkaalle vahingonkorvausta Opintanner-verkon tuottamuksesta aiheutuneista, asukkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Jos Opintanner-verkko on kuitenkin kohdan 7.3 perusteella velvollinen suorittamaan asukkaalle hyvitystä sopimusrikkomuksensa johdosta, Opintanner-verkko on vahingonkorvausvelvollinen vain siltä osin kun asukkaan kärsimä korvauskelpoinen vahinko ylittää hyvityksen määrän.

7.2 vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Opintanner-verkko ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Opintanner-verkko ei myöskään korvaa asukkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Opintanner-verkolla ei ole korvausvelvollisuutta näiden toimitusehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä. Opintanner-verkko ei myöskään korvaa niitä välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet asukkaalle; yhtiö ei siten korvaa tulonmenetystä, ansionmenetystä tai muita vastaavia menetyksiä.

7.3 käytön keskeytykset

Jos liittymää ei voida käyttää verkon rakennus- ja kunnossapitotyön tai verkossa olevan vian vuoksi kalenterikuukaudessa yli 15 päivän aikana, Opintanner-verkko hyvittää asukkaalle tämän pyynnöstä liittymän laskennallisesta kuukausihinnasta keskeytysaikaa vastaavan osan. Hyvityspyyntö tulee esittää kirjallisesti kohteen verkonvanhimmalle, joka toimittaa sen edelleen kommentteineen vuokranantajalle käsiteltäväksi. Hyvitys on enintään 20 € / kalenterikuukausi.

7.4 viat asukkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa

Jos asukas tahallisesti tai huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, Opintanner-verkolla on oikeus periä korvaus mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

7.5 vahingonkorvauksen ja hyvityksen vaatiminen

Vahingonkorvausta ja hyvitystä on vaadittava Opintanner-verkolta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut.

8 maksut ja laskutus

8.1 palvelusta maksettavat maksut

Palvelusta ei veloiteta asukasta erikseen. Opintanner-verkon hinta on sisällytetty asukkaan asunnon vuokraan.

8.2 maksujen erääntyminen ja viivästysseuraamukset

Maksujen erääntymiseen ja viivästysseuraamuksiin sovelletaan asukkaan ja Opintanner-verkon välisen huoneenvuokrasopimuksen ehtoja.

8.3 vakuus

Asukkaan vuokrasuhdetta solmittaessa antama AHVL:n (Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta 31.3.1995/481) mukainen vakuus voidaan käyttää myös tämän sopimuksen ja näiden liittymäehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Vakuus ei ole mahdollisen korvauksen yläraja.

8.4 maksukehotus

Maksun viivästyessä lähetään asukkaalle maksukehotus, joka sisältää kohdan 8.2 mukaiset viivästysseuraamukset.

8.5 liittymä- ja käyttömaksut ja hinnanmuutokset

Opintanner-verkko määrittelee verkkoon liittymismaksun ja kuukausittaisen verkon käyttömaksun suuruuden. Opintanner-verkolla on oikeus muuttaa verkkoon liittymisestä ja palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Maksujen muutoksesta ilmoitetaan AHVL:n (Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta 31.3.1995/481) mukaisesti kuten muun vuokrasuhteeseen liittyvän maksun muutoksesta.

9 palvelun sulkeminen

9.1 Opintanner-verkon oikeus sulkea palvelu

Opintanner-verkolla on oikeus sulkea asukkaan palvelut, jos:

9.1.1 asukas on maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt Opintanner-verkon erääntyneen saatavan kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,
9.1.2 asukas Opintanner-verkon antamasta huomautuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja,
9.1.3 asukas on toteen näytetyllä tavalla aiheuttanut palvelun käytöllä häiriötä verkolle tai muille käyttäjille,
9.1.4 asukas huomautuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
9.1.5 asukasta ei ole tavoitettu sopimukseen liittyvän olennaisen asian selvittämiseksi,
9.1.6 palvelu on avattu virheellisin tiedoin.

10. Sopimuksen päättyminen

Riippumatta siitä, päättyykö sopimus määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai huoneenvuokrasuhteen päättymiseen, asukas on velvollinen palauttamaan liittymään sisältyvät tavarat, kuten sovittimet, kaapelit jne. ehjinä Opintanner-verkolle. Mikäli liittymään liittyviä tavaroita ei palauteta, tai ne eivät ole palautettaessa asianmukaisessa kunnossa, Opintanner-verkolla on oikeus veloittaa ne asukkaalta ja tarvittaessa kuitata niiden arvo asukkaan huoneenvuokrasopimuksen vakuudesta asukasta enempää kuulematta.

10.1 irtisanominen

Sopimus sisältyy vuokraan ja syntyy kun huoneenvuokrasopimus on allekirjoitettu. Asukas voi kuitenkin halutessaan sanoa verkkosopimuksen irti milloin tahansa noudattaen kalenterikuukauden irtisanomisaikaa. Opintanner-verkolla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen kahden kalenterikuukauden irtisanomisaikaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Liittymäsopimus päättyy kuitenkin aina huoneenvuokrasuhteen päättyessä, riippumatta vuokrasopimuksen päättymisen syystä. Verkkosopimuksen purkaminen vuokrasuhteen aikana ei oikeuta vuokralaista mihinkään korvauksiin tai vuokranalennuksiin.

10.2 Opintanner-verkon oikeus sopimuksen purkuun

Opintanner-verkolla on oikeus purkaa sopimus, jos:

10.2.1 palvelu on asukkaan pyynnöstä ollut suljettuna yli kaksi kuukautta,
10.2.2 viranomainen on todennut, että asukas on syyllistynyt tahalliseen teleliikenteen estämiseen tai häiritsemiseen,
10.2.3 palvelu on ollut suljettuna kohdassa 9.1 mainitusta syystä yhden kuukauden eikä asukas kuukauden kuluessa Opintanner-verkon kirjallisesta kehotuksesta ole korjannut palvelun sulkemisen aiheuttanutta menettelyään,
10.2.4 asukas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan tai jättänyt noudattamatta liittymäehtoja.

10.3 purkuilmoituksen muoto

Sopimus puretaan kirjallisesti.

11 muut ehdot

11.1 ilmoitukset

Asukkaan tulee lähettää sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Opintanner-verkon sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Opintanner-verkko lähettää sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asukkaan vuokraaman asunnon

osoitteeseen tai asukkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Opintanner-verkon postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asukkaan tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä.

11.2 ylivoimainen este (force majeure)

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

11.3 riitojen ratkaiseminen

Sopimuksesta aiheutuvat riidat käsitellään huoneenvuokra-asioina Tampereen käräjäoikeudessa, mikä on kiinteistön sijaintikunnan alioikeus.

12 liittymäehtojen voimassaolo

12.1 liittymäehtojen voimaan tulo

Nämä liittymäehdot ovat voimassa uusilla asiakkailla heti ja vanhoilla asiakkailla 1.3.2016 alkaen toistaiseksi. Liittymäehdot on saatavissa Opintanner-verkolta maksutta. Ne ovat lisäksi esillä Opintanner-verkon web-sivuilla osoitteessa http://opintanner.net.

12.2 liittymäehtojen muutokset

Opintanner-verkko voi muuttaa näitä liittymäehtoja. Asukkaalle ilmoitetaan uusista liittymäehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa joko asukastiedottein tai muutoin kirjallisesti tahi sähköpostitse. Muutettuja liittymäehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Kun liittymäehtoja on muutettu, asukkaalla on kuukauden ajan oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta purkaa sopimus. Mikäli asukas purkaa sopimuksen yhtiön toteuttamien ehtomuutosten vuoksi, Opintanner-verkko palauttaa kaikki ennakkoon maksetut maksut, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.